خانه کنکور عارف

کارنامه رتبه های برتر کنکور 1402

پویا ابراهیمی – رتبه  42 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی تهران 

دانش آموز سالن مطالعه عارف

پوریا طلابیگی  – رتبه  1474 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی آزاد مشهد

دانش آموز سالن مطالعه عارف و مرکز مشاوره عارف 

مرصاد یعقوبی  – رتبه  1640  رشته علوم تجربی – قبولی داروسازی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز آموزشگاه عارف

محمدامین صفاریان طوسی – رتبه  44 رشته علوم تجربی – قبولی دندانپزشکی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز آموزشگاه عارف

نیما جمالی – رتبه  124 رشته علوم تجربی – قبولی دندانپزشکی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز مرکز مشاوره عارف ،  سالن مطالعه عارف  و آموزشگاه عارف

رومینا کمالی- رتبه  628 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز سالن مطالعه عارف و آموزشگاه عارف

سیاوش صالوری – رتبه  2221 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی تربت حیدریه

دانش آموز سالن مطالعه عارف

عرفان سیدی – رتبه  1040 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی ساری

دانش آموز مرکز مشاوره عارف

محمدجواد عصارنیا – رتبه  2008 رشته علوم تجربی – قبولی داروسازی علوم پزشکی بیرجند

دانش آموز مرکز مشاوره  عارف ، سالن مطالعه عارف و آموزشگاه عارف

درخواست جلسه رایگان با کارشناسان مرکز مشاوره عارف

فاطمه مظلومی – رتبه  1485 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی آزاد مشهد

دانش آموز مرکز مشاوره عارف ، سالن مطالعه عارف و آموزشگاه عارف

کیان اکبری – رتبه  45 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی تهران

دانش آموز سالن مطالعه عارف

کیمیا گل محمدی – رتبه  625 رشته علوم تجربی – قبولی دندانپزشکی علوم پزشکی بیرجند

دانش آموز مرکز مشاوره عارف

معین جمیلی – رتبه  346 رشته علوم تجربی – قبولی دندانپزشکی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز مرکز مشاوره ، سالن مطالعه و آموزشگاه عارف

ملیکا پاپلی – رتبه  1109 رشته علوم تجربی – قبولی داروسازی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز مرکز مشاوره عارف

ملینا مدنی – رتبه  901 رشته علوم تجربی – قبولی دندانپزشکی علوم پزشکی اهواز

دانش آموز مرکز مشاوره عارف و آموزشگاه عارف

نیما کیوانلو – رتبه  732 رشته علوم تجربی – قبولی دندانپزشکی علوم پزشکی رشت

دانش آموز مرکز مشاوره عارف ، سالن مطالعه عارف و آموزشگاه عارف

یگانه براتی – رتبه  65 رشته علوم انسانی – قبولی حقوق علامه طباطبایی تهران

دانش آموز سالن مطالعه عارف

حورا مسرت – رتبه  1129 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی آزاد مشهد

دانش آموز مرکز مشاوره عارف و آموزشگاه عارف

بیتا قدرتی عباسی – رتبه  1522 رشته ریاضی – قبولی مهندسی صنایع فردوسی مشهد

دانش آموز مرکز مشاوره عارف

امیرحسین اقبال – رتبه  346 رشته علوم تجربی – قبولی دندانپزشکی علوم پزشکی ساری

دانش آموز مرکز مشاوره عارف و سالن مطالعه عارف

 رتبه  156 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی شهید بهشتی تهران

 رتبه  2480 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی داروسازی علوم پزشکی کرمانشاه

 رتبه  3800 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی قزوین

 رتبه  3404 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی زاهدان

 رتبه  174 منطقه 1 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی شهید بهشتی تهران

مصاحبه با رتبه های برتر موسسه عارف در کنکور 1402

 رتبه  739 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی شهید بهشتی تهران

 رتبه  2120 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی آزاد خوراسگان

 رتبه  3120 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی آزاد نجف آباد

 رتبه  1714 منطقه 1 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی سبزوار

 رتبه  1151 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی مازندران

 رتبه  2135 منطقه 1 رشته علوم تجربی – قبولی دندانپزشکی شهید بهشتی تهران

 رتبه  752 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی ارومیه

 رتبه  3670 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی آزاد مشهد

 رتبه  676 منطقه 1 رشته علوم تجربی – قبولی دندانپزشکی علوم پزشکی قم

 رتبه  1935 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی بابل

 رتبه  816 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی دندانپزشکی علوم پزشکی گرگان

 رتبه  554 منطقه 1 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی کرج

درخواست جلسه رایگان با کارشناسان مرکز مشاوره عارف

 رتبه  1365 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی قزوین

 رتبه  530 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی داروسازی علوم پزشکی اصفهان

 رتبه  3589 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی دندانپزشکی علوم پزشکی زاهدان

 رتبه  2467 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی آزاد تهران

 رتبه  869 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی مشهد

 رتبه  1242 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی گرگان

 رتبه  1704 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی کرمانشاه

 رتبه  1200 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی دندانپزشکی علوم پزشکی کرمانشاه

 رتبه  919 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی ایران

 رتبه  299 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی دندانپزشکی علوم پزشکی مشهد

 رتبه  1319 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی اراک

 رتبه  1077 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی دندانپزشکی آزاد تهران

درخواست جلسه رایگان با کارشناسان مرکز مشاوره عارف

 رتبه  1901 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی ایلام

 رتبه  2446 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی دندانپزشکی آزاد تهران

 رتبه  3338 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی آزاد یزد

 رتبه  2806 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی تبریز

 رتبه  730 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی یزد

 رتبه  3067 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی دندانپزشکی علوم پزشکی اهواز

 رتبه  971 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی زنجان

 رتبه  652 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی کرمانشاه

 رتبه  1068 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی داروسازی علوم پزشکی کرمانشاه

 رتبه  2125 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی آزاد تهران

 رتبه  2125 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی دندانپزشکی علوم پزشکی کرمانشاه

 رتبه  3634 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی زنجان

 رتبه  192 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی کرمانشاه

 رتبه  146 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی شهید بهشتی تهران

 رتبه  1485 منطقه 1 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی بجنورد

 رتبه  1956 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی داروسازی علوم پزشکی کرج

 رتبه  3042 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی داروسازی آزاد یزد

 رتبه  706 منطقه 1 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی اصفهان

 رتبه  2568 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی خرم آباد (لرستان)

 رتبه  915 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی دندانپزشکی علوم پزشکی کرمان

مصاحبه با رتبه های برتر موسسه عارف در کنکور 1402

 رتبه  423 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی دانشگاه ایران

 رتبه  657 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی دندانپزشکی علوم پزشکی رشت

 رتبه  437 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی دندانپزشکی علوم پزشکی کرج

 رتبه  2587 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی آزاد کازرون

یگانه زیبایی – رتبه  1800 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی بجنورد

دانش آموز مرکز مشاوره عارف ، سالن مطالعه عارف و آموزشگاه عارف

آیدا امیری – رتبه  1200 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز مرکز مشاوره عارف و آموزشگاه عارف

امیر رضادوست – رتبه 950 رشته انسانی – قبولی فرهنگیان

دانش آموز مرکز مشاوره عارف