خانه کنکور عارف

مصاحبه با رتبه های برتر عارف در کنکور 1402

کنکور 1402 از نگاه رتبه های برتر عارف

مصاحبه با امیر محمد حسینی رتبه 24 رشته ریاضی

مهندسی کامپیوتر شریف

دانش آموز سالن مطالعه نیشابورعارف ، مرکز مشاوره نیشابور عارف، مشاور راهنما استاد صبح خیزی

مصاحبه با آرمان انجیدنی رتبه 27 رشته ریاضی

مهندسی کامپیوتر شریف

دانش آموز سالن مطالعه نیشابور عارف ، مرکز مشاوره نیشابور عارف، مشاور راهنما استاد صبح خیزی

مصاحبه با پویا ابراهیمی رتبه 42 رشته تجربی

پزشکی علوم پزشکی تهران

دانش آموز سالن مطالعه شعبه وکیل آباد عارف

مصاحبه با محمدامین صفاریان طوسی رتبه 44 رشته تجربی

دندانپزشکی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز آموزشگاه عارف

مصاحبه با محمدامین صفاریان طوسی رتبه 44 رشته تجربی

دندانپزشکی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز آموزشگاه عارف

مصاحبه با کیان اکبری رتبه 45 رشته تجربی

پزشکی علوم پزشکی تهران

دانش آموز سالن مطالعه شعبه وکیل آباد عارف

درخواست جلسه رایگان با کارشناسان مرکز مشاوره عارف

مصاحبه با عرفان ضیایی رتبه 54 رشته تجربی

دندانپزشکی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز آموزشگاه عارف

مصاحبه با عرفان ضیایی رتبه 54 رشته تجربی

دندانپزشکی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز آموزشگاه عارف

مصاحبه با یگانه براتی رتبه 65 رشته انسانی

حقوق علامه طباطبایی تهران

دانش آموز سالن مطالعه نیشابور

مصاحبه با سحرناز حسینی رتبه 69 رشته تجربی

دندان پزشکی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز سالن مطالعه شعبه احمد آباد عارف  ، آموزشگاه عارف و مرکز مشاوره عارف ، مشاور راهنما استاد معین زاده

مصاحبه با سحرناز حسینی رتبه 69 رشته تجربی

دندان پزشکی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز سالن مطالعه شعبه احمد آباد عارف  ، آموزشگاه عارف و مرکز مشاوره عارف ، مشاور راهنما استاد معین زاده

مصاحبه با امیر محمد امیر شاهی رتبه 71 رشته انسانی

حقوق علامه طباطبایی تهران

دانش آموز سالن مطالعه شعبه وکیل آباد عارف

مصاحبه با سپهر قریشی رتبه 121 رشته ریاضی

مهندسی علوم کامپیوتر دانشگاه تهران

دانش آموز سالن مطالعه نیشابور عارف ، مرکز مشاوره نیشابور عارف ،مشاور راهنما استاد صبح خیزی

مصاحبه با نیما جمالی رتبه 124 رشته تجربی

دندانپزشکی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز سالن مطالعه شعبه احمد آباد عارف  ، آموزشگاه عارف و مرکز مشاوره عارف ، مشاور راهنما استاد معین زاده

مصاحبه با امیرحسین اقبال رتبه 346 رشته تجربی

دندانپزشکی علوم پزشکی ساری

دانش آموز سالن مطالعه شعبه وکیل آباد عارف  و مرکز مشاوره عارف ، مشاور راهنما استاد بیگی

کارنامه بیش از 200 رتبه برتر کنکور 1402

مصاحبه با معین جمیلی رتبه 346 رشته تجربی

دندانپزشکی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز سالن مطالعه شعبه احمد آباد عارف  ، آموزشگاه عارف و مرکز مشاوره عارف ، مشاور راهنما استاد خطیب

مصاحبه با معین جمیلی رتبه 346 رشته تجربی

دندانپزشکی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز سالن مطالعه شعبه احمد آباد عارف  ، آموزشگاه عارف و مرکز مشاوره عارف ، مشاور راهنما استاد خطیب

مصاحبه با وهاب نوروزی رتبه 377 رشته تجربی

دندانپزشکی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز مرکز مشاوره عارف ، مشاور راهنما استاد معین زاده

مصاحبه با مهرانه مهدی نیا رتبه 439 رشته تجربی

داروسازی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز آموزشگاه عارف و مرکز مشاوره عارف ، مشاور راهنما استاد معین زاده

مصاحبه با سحرناز حسینی رتبه 69 رشته تجربی

دندان پزشکی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز سالن مطالعه شعبه احمد آباد عارف  ، آموزشگاه عارف و مرکز مشاوره عارف ، مشاور راهنما استاد معین زاده

مصاحبه با زینب ملکی رتبه 210 رشته تجربی

داروسازی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز سالن مطالعه شعبه احمد آباد عارف ، آموزشگاه عارف و مرکز مشاوره عارف ، مشاور راهنما استاد بیگی

مصاحبه با سهیل خباززاده رتبه 230 رشته تجربی

پزشکی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز سالن مطالعه شعبه احمد آباد عارف  و مرکز مشاوره عارف ، مشاور راهنما استاد معین زاده

مصاحبه با عسل جلیلیان رتبه 408 رشته تجربی

داروسازی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز سالن مطالعه شعبه وکیل آباد عارف  و مرکز مشاوره عارف ، مشاور راهنما استاد بیگی

مصاحبه با صالح سعیدی رتبه 490 رشته تجربی

پزشکی علوم پزشکی اصفهان

دانش آموز سالن مطالعه شعبه وکیل آباد عارف 

درخواست جلسه رایگان با کارشناسان مرکز مشاوره عارف

مصاحبه با علی مسگرانی رتبه 605 رشته تجربی

داروسازی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز سالن مطالعه شعبه وکیل آباد عارف 

مصاحبه با عسل خوشی رتبه 739 رشته تجربی

دندانپزشکی علوم پزشکی اصفهان

دانش آموز مرکز مشاوره عارف ، مشاور راهنما استاد بیگی

مصاحبه با سویل پریزاد رتبه 1700 رشته تجربی

پزشکی علوم پزشکی ارومیه

دانش آموز آموزشگاه عارف و مرکز مشاوره عارف ، مشاور راهنما استاد بیگی

مصاحبه با ملیکا خدابخشی رتبه 164 رشته ریاضی

مهندسی برق فردوسی مشهد

دانش آموز سالن مطالعه شعبه وکیل آباد عارف 

مصاحبه با نیما کوثر رتبه 412 رشته تجربی

پزشکی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز سالن مطالعه شعبه وکیل آباد عارف 

مصاحبه با مهدیار خداداد حسینی رتبه 442 رشته تجربی

پزشکی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز سالن مطالعه شعبه وکیل آباد عارف