خانه کنکور عارف

فرم پیش ثبت نام کارگاه های 4درس اختصاصی یازدهم

 

کارگاه آمادگی امتحانات نیمسال اول ویژه یازدهمی ها

فرم پیش ثبت نام آزمون حضوری کایت

لطفا اطلاعات را به صورت دقیق وارد کنید.تلاش میشود حوزه برگزاری آزمون شما در محدوده انتخابی از سمت شما باشد ولی به دلیل ظرفیت محدود اولویت با تاریخ ثبت نام می باشد.

ثبت نام آزمون حضوری کایت

کارنامه رتبه های برتر کنکور 1402

پویا ابراهیمی – رتبه  42 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی تهران 

دانش آموز سالن مطالعه عارف

پوریا طلابیگی  – رتبه  1474 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی آزاد مشهد

دانش آموز سالن مطالعه عارف و مرکز مشاوره عارف 

مرصاد یعقوبی  – رتبه  1640  رشته علوم تجربی – قبولی داروسازی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز آموزشگاه عارف

محمدامین صفاریان طوسی – رتبه  44 رشته علوم تجربی – قبولی دندانپزشکی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز آموزشگاه عارف

نیما جمالی – رتبه  124 رشته علوم تجربی – قبولی دندانپزشکی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز مرکز مشاوره عارف ،  سالن مطالعه عارف  و آموزشگاه عارف

رومینا کمالی- رتبه  628 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز سالن مطالعه عارف و آموزشگاه عارف

زینب ملکی – رتبه  210 رشته علوم تجربی – قبولی داروسازی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز مرکز مشاوره عارف ، سالن مطالعه عارف و  آموزشگاه عارف

سیاوش صالوری – رتبه  2221 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی تربت حیدریه

دانش آموز سالن مطالعه عارف

عرفان سیدی – رتبه  1040 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی ساری

دانش آموز مرکز مشاوره عارف

محمدجواد عصارنیا – رتبه  2008 رشته علوم تجربی – قبولی داروسازی علوم پزشکی بیرجند

دانش آموز مرکز مشاوره  عارف ، سالن مطالعه عارف و آموزشگاه عارف

درخواست جلسه رایگان با کارشناسان مرکز مشاوره عارف

فاطمه مظلومی – رتبه  1485 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی آزاد مشهد

دانش آموز مرکز مشاوره عارف ، سالن مطالعه عارف و آموزشگاه عارف

کیان اکبری – رتبه  45 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی تهران

دانش آموز سالن مطالعه عارف

کیمیا گل محمدی – رتبه  625 رشته علوم تجربی – قبولی دندانپزشکی علوم پزشکی بیرجند

دانش آموز مرکز مشاوره عارف

معین جمیلی – رتبه  346 رشته علوم تجربی – قبولی دندانپزشکی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز مرکز مشاوره ، سالن مطالعه و آموزشگاه عارف

ملیکا پاپلی – رتبه  1109 رشته علوم تجربی – قبولی داروسازی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز مرکز مشاوره عارف

ملینا مدنی – رتبه  901 رشته علوم تجربی – قبولی دندانپزشکی علوم پزشکی اهواز

دانش آموز مرکز مشاوره عارف و آموزشگاه عارف

نیما کیوانلو – رتبه  732 رشته علوم تجربی – قبولی دندانپزشکی علوم پزشکی رشت

دانش آموز مرکز مشاوره عارف ، سالن مطالعه عارف و آموزشگاه عارف

یگانه براتی – رتبه  65 رشته علوم انسانی – قبولی حقوق علامه طباطبایی تهران

دانش آموز سالن مطالعه عارف

حورا مسرت – رتبه  1129 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی آزاد مشهد

دانش آموز مرکز مشاوره عارف و آموزشگاه عارف

بیتا قدرتی عباسی – رتبه  1522 رشته ریاضی – قبولی مهندسی صنایع فردوسی مشهد

دانش آموز مرکز مشاوره عارف

امیرحسین اقبال – رتبه  346 رشته علوم تجربی – قبولی دندانپزشکی علوم پزشکی ساری

دانش آموز مرکز مشاوره عارف و سالن مطالعه عارف

 رتبه  156 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی شهید بهشتی تهران

 رتبه  2480 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی داروسازی علوم پزشکی کرمانشاه

 رتبه  3800 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی قزوین

 رتبه  3404 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی زاهدان

 رتبه  174 منطقه 1 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی شهید بهشتی تهران

مصاحبه با رتبه های برتر موسسه عارف در کنکور 1402

 رتبه  739 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی شهید بهشتی تهران

 رتبه  2120 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی آزاد خوراسگان

 رتبه  3120 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی آزاد نجف آباد

 رتبه  1714 منطقه 1 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی سبزوار

 رتبه  1151 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی مازندران

 رتبه  2135 منطقه 1 رشته علوم تجربی – قبولی دندانپزشکی شهید بهشتی تهران

 رتبه  752 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی ارومیه

 رتبه  3670 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی آزاد مشهد

 رتبه  676 منطقه 1 رشته علوم تجربی – قبولی دندانپزشکی علوم پزشکی قم

 رتبه  1935 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی بابل

 رتبه  816 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی دندانپزشکی علوم پزشکی گرگان

 رتبه  554 منطقه 1 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی کرج

درخواست جلسه رایگان با کارشناسان مرکز مشاوره عارف

 رتبه  1365 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی قزوین

 رتبه  530 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی داروسازی علوم پزشکی اصفهان

 رتبه  3589 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی دندانپزشکی علوم پزشکی زاهدان

 رتبه  2467 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی آزاد تهران

 رتبه  869 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی مشهد

 رتبه  1242 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی گرگان

 رتبه  1704 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی کرمانشاه

 رتبه  1200 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی دندانپزشکی علوم پزشکی کرمانشاه

 رتبه  919 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی ایران

 رتبه  299 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی دندانپزشکی علوم پزشکی مشهد

 رتبه  1319 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی اراک

 رتبه  1077 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی دندانپزشکی آزاد تهران

درخواست جلسه رایگان با کارشناسان مرکز مشاوره عارف

 رتبه  1901 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی ایلام

 رتبه  2446 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی دندانپزشکی آزاد تهران

 رتبه  3338 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی آزاد یزد

 رتبه  2806 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی تبریز

 رتبه  730 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی یزد

 رتبه  3067 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی دندانپزشکی علوم پزشکی اهواز

 رتبه  971 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی زنجان

 رتبه  652 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی کرمانشاه

 رتبه  1068 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی داروسازی علوم پزشکی کرمانشاه

 رتبه  2125 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی آزاد تهران

 رتبه  2125 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی دندانپزشکی علوم پزشکی کرمانشاه

 رتبه  3634 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی زنجان

 رتبه  192 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی کرمانشاه

 رتبه  146 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی شهید بهشتی تهران

 رتبه  1485 منطقه 1 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی بجنورد

 رتبه  1956 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی داروسازی علوم پزشکی کرج

 رتبه  3042 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی داروسازی آزاد یزد

 رتبه  706 منطقه 1 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی اصفهان

 رتبه  2568 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی خرم آباد (لرستان)

 رتبه  915 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی دندانپزشکی علوم پزشکی کرمان

مصاحبه با رتبه های برتر موسسه عارف در کنکور 1402

 رتبه  423 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی دانشگاه ایران

 رتبه  657 منطقه 2 رشته علوم تجربی – قبولی دندانپزشکی علوم پزشکی رشت

 رتبه  437 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی دندانپزشکی علوم پزشکی کرج

 رتبه  2587 منطقه 3 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی آزاد کازرون

یگانه زیبایی – رتبه  1800 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی بجنورد

دانش آموز مرکز مشاوره عارف ، سالن مطالعه عارف و آموزشگاه عارف

آیدا امیری – رتبه  1200 رشته علوم تجربی – قبولی پزشکی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز مرکز مشاوره عارف و آموزشگاه عارف

امیر رضادوست – رتبه 950 رشته انسانی – قبولی فرهنگیان

دانش آموز مرکز مشاوره عارف 

مصاحبه با رتبه های برتر عارف در کنکور 1402

کنکور 1402 از نگاه رتبه های برتر عارف

مصاحبه با امیر محمد حسینی رتبه 24 رشته ریاضی

مهندسی کامپیوتر شریف

دانش آموز سالن مطالعه نیشابورعارف ، مرکز مشاوره نیشابور عارف، مشاور راهنما استاد صبح خیزی

مصاحبه با آرمان انجیدنی رتبه 27 رشته ریاضی

مهندسی کامپیوتر شریف

دانش آموز سالن مطالعه نیشابور عارف ، مرکز مشاوره نیشابور عارف، مشاور راهنما استاد صبح خیزی

مصاحبه با پویا ابراهیمی رتبه 42 رشته تجربی

پزشکی علوم پزشکی تهران

دانش آموز سالن مطالعه شعبه وکیل آباد عارف

مصاحبه با محمدامین صفاریان طوسی رتبه 44 رشته تجربی

دندانپزشکی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز آموزشگاه عارف

مصاحبه با محمدامین صفاریان طوسی رتبه 44 رشته تجربی

دندانپزشکی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز آموزشگاه عارف

مصاحبه با کیان اکبری رتبه 45 رشته تجربی

پزشکی علوم پزشکی تهران

دانش آموز سالن مطالعه شعبه وکیل آباد عارف

درخواست جلسه رایگان با کارشناسان مرکز مشاوره عارف

مصاحبه با عرفان ضیایی رتبه 54 رشته تجربی

دندانپزشکی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز آموزشگاه عارف

مصاحبه با عرفان ضیایی رتبه 54 رشته تجربی

دندانپزشکی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز آموزشگاه عارف

مصاحبه با یگانه براتی رتبه 65 رشته انسانی

حقوق علامه طباطبایی تهران

دانش آموز سالن مطالعه نیشابور

مصاحبه با سحرناز حسینی رتبه 69 رشته تجربی

دندان پزشکی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز سالن مطالعه شعبه احمد آباد عارف  ، آموزشگاه عارف و مرکز مشاوره عارف ، مشاور راهنما استاد معین زاده

مصاحبه با سحرناز حسینی رتبه 69 رشته تجربی

دندان پزشکی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز سالن مطالعه شعبه احمد آباد عارف  ، آموزشگاه عارف و مرکز مشاوره عارف ، مشاور راهنما استاد معین زاده

مصاحبه با امیر محمد امیر شاهی رتبه 71 رشته انسانی

حقوق علامه طباطبایی تهران

دانش آموز سالن مطالعه شعبه وکیل آباد عارف

مصاحبه با سپهر قریشی رتبه 121 رشته ریاضی

مهندسی علوم کامپیوتر دانشگاه تهران

دانش آموز سالن مطالعه نیشابور عارف ، مرکز مشاوره نیشابور عارف ،مشاور راهنما استاد صبح خیزی

مصاحبه با نیما جمالی رتبه 124 رشته تجربی

دندانپزشکی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز سالن مطالعه شعبه احمد آباد عارف  ، آموزشگاه عارف و مرکز مشاوره عارف ، مشاور راهنما استاد معین زاده

مصاحبه با امیرحسین اقبال رتبه 346 رشته تجربی

دندانپزشکی علوم پزشکی ساری

دانش آموز سالن مطالعه شعبه وکیل آباد عارف  و مرکز مشاوره عارف ، مشاور راهنما استاد بیگی

کارنامه بیش از 200 رتبه برتر کنکور 1402

مصاحبه با معین جمیلی رتبه 346 رشته تجربی

دندانپزشکی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز سالن مطالعه شعبه احمد آباد عارف  ، آموزشگاه عارف و مرکز مشاوره عارف ، مشاور راهنما استاد خطیب

مصاحبه با معین جمیلی رتبه 346 رشته تجربی

دندانپزشکی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز سالن مطالعه شعبه احمد آباد عارف  ، آموزشگاه عارف و مرکز مشاوره عارف ، مشاور راهنما استاد خطیب

مصاحبه با وهاب نوروزی رتبه 377 رشته تجربی

دندانپزشکی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز مرکز مشاوره عارف ، مشاور راهنما استاد معین زاده

مصاحبه با مهرانه مهدی نیا رتبه 439 رشته تجربی

داروسازی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز آموزشگاه عارف و مرکز مشاوره عارف ، مشاور راهنما استاد معین زاده

مصاحبه با سحرناز حسینی رتبه 69 رشته تجربی

دندان پزشکی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز سالن مطالعه شعبه احمد آباد عارف  ، آموزشگاه عارف و مرکز مشاوره عارف ، مشاور راهنما استاد معین زاده

مصاحبه با زینب ملکی رتبه 210 رشته تجربی

داروسازی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز سالن مطالعه شعبه احمد آباد عارف ، آموزشگاه عارف و مرکز مشاوره عارف ، مشاور راهنما استاد بیگی

مصاحبه با سهیل خباززاده رتبه 230 رشته تجربی

پزشکی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز سالن مطالعه شعبه احمد آباد عارف  و مرکز مشاوره عارف ، مشاور راهنما استاد معین زاده

مصاحبه با عسل جلیلیان رتبه 408 رشته تجربی

داروسازی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز سالن مطالعه شعبه وکیل آباد عارف  و مرکز مشاوره عارف ، مشاور راهنما استاد بیگی

مصاحبه با صالح سعیدی رتبه 490 رشته تجربی

پزشکی علوم پزشکی اصفهان

دانش آموز سالن مطالعه شعبه وکیل آباد عارف 

درخواست جلسه رایگان با کارشناسان مرکز مشاوره عارف

مصاحبه با علی مسگرانی رتبه 605 رشته تجربی

داروسازی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز سالن مطالعه شعبه وکیل آباد عارف 

مصاحبه با عسل خوشی رتبه 739 رشته تجربی

دندانپزشکی علوم پزشکی اصفهان

دانش آموز مرکز مشاوره عارف ، مشاور راهنما استاد بیگی

مصاحبه با سویل پریزاد رتبه 1700 رشته تجربی

پزشکی علوم پزشکی ارومیه

دانش آموز آموزشگاه عارف و مرکز مشاوره عارف ، مشاور راهنما استاد بیگی

مصاحبه با ملیکا خدابخشی رتبه 164 رشته ریاضی

مهندسی برق فردوسی مشهد

دانش آموز سالن مطالعه شعبه وکیل آباد عارف 

مصاحبه با نیما کوثر رتبه 412 رشته تجربی

پزشکی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز سالن مطالعه شعبه وکیل آباد عارف 

مصاحبه با مهدیار خداداد حسینی رتبه 442 رشته تجربی

پزشکی علوم پزشکی مشهد

دانش آموز سالن مطالعه شعبه وکیل آباد عارف