خانه کنکور عارف

جلسه اول کلاس های آنلاین عارف

جلسه یکم زیست استاد کرمی پور - کنکور 1401

جلسه یکم شیمی استاد نوری - کنکور 1401

جلسه یکم زبان استاد اثنی عشری - کنکور 1401​

جلسه یکم ریاضی استاد کاظمی - کنکور 1401

جلسه یکم ادبیات استاد سمندر - کنکور 1401

جلسه یکم فیزیک استاد قاضی - کنکور 1401

جلسه یکم عربی استاد بختیاری - کنکور 1401