خانه کنکور عارف
اطلاعیه آموزشگاه عارف
✅ همایش جمع بندی زیست دکتر خادم نژاد ویژه نظام قدیم و جدید به ترتیب در روزهای یکم و دوم تیرماه  از ساعت
9:00 الی 17:00 برگزار خواهد شد.
✅ لطفا تمامی دانش آموزان از ساعت 8:30 در محل سالن همایش حضور یابند.
✅ مکان برگزاری همایش: وکیل آباد – بلوار هنرستان – نرسیده به هنرستان 3 – فرهنگسرای مصلی نژاد
✳️ در این همایش به علت تعداد زیاد دانش آموزان و ایجاد بی نظمی در برگزاری همایش سفارش غذا از دانش آموزان
دریافت نخواهد شد لطفا تمامی دانش آموزان ناهار همراه خود داشته باشند و یا اولیای عزیز در تایم ناهار (ساعت 14:00
تا 14:45) برای دانش آموز خود ناهار بیاورند.