خانه کنکور عارف

آزمون های شبیه ساز دانشگاه فردوسی

5 مرحله آزمون در تاریخ های 26 اردیبهشت ، 3 خرداد ، 27 خرداد ، 2 تیر ، 6 تیر

ویژگی هی آزمون: ارائه کارنامه توصیفی، رعایت استاندارد های کنکور، جامعه آماری مناسب، تحلیل آزمون

 

ثبت نام به صورت کلی می باشد و ثبت نام مرحله ای وجود ندارد
این آزمون مخصوص دانش آموزان رشته ریاضی و تجربی می باشد.

 

لینک ثبت نام
????

آزمون های شبیه ساز دانشگاه فردوسی