خانه کنکور عارف
ردیفمیزنام و نام خانوادگیجمع کل ساعات مطالعهتعداد غیبت موجهتعداد غیبت غیر موجهتاخیرنمره