عارف پول

خانه کنکورعارف جهت ارائه خدمات مناسب و سودمند آموزشی به مخاطبین خود اقدام به اجرای طرحی به نام عارف پول نموده است. در این طرح موسسه عارف به مخاطبین خود طبق ضوابط داخلی عارف پول می دهد و این مخاطبین می توانند عارف پول را در مکان هایی که موسسه عارف با آن ها همکاری و قرارداد دارد و عارف پول را به رسمیت می شناسند استفاده کنند.

 

 

 

 

مشخصات عارف پول 

*قسمت روی عارف پول

1.سریال 6 رقمی در سمت راست عارف پول

2.مهر برجسته اندیشه عارف در سمت راست عارف پول

3.امضای امور مالی در پایین سمت چپ عارف پول

*قسمت پشت عارف پول

4.سریال 6 رقمی

5.خدمات اندیشه عارف

6.مبلغ عارف پول ( تمامی مبالغ عارف پول به تومان می باشد)

و شامل (1.000 – 2.000 – 5.000 – 10.000 – 50.000

و 100.000 تومانی) می باشد.

« ضوابط عارف پول »

 

 • فقط به قرارداد های سالن مطالعه ، مشاوره ، آموزشگاه وVIP عارف پول تعلق میگیرد.

 • معرف 5% از کل مبلغ قرارداد معرفی شده را عارف پول دریافت میکند.

 • مصرف عارف پول فقط برای استفاده از خدمات موسسه که در پشت عارف پول درج شده است، قابل استفاده است.

 • دانش آموزان می توانند عارف پول را به غیر واگذار کنند تا از خدمات موسسه استفاده نماید.

 • اگر دانش آموزی زمان ثبت نام بخشی از مبلغ قرارداد را با عارف پول پرداخت نماید، 5% معرف به بخشی از قرارداد که شامل عارف پول باشد تعلق نمیگیرد.فقط بخش پولی قرارداد شامل 5% میشود.

 • معرف فقط باید عضو موسسه عارف باشد.

 • شخص نمی تواند معرف خودش باشد.

انصراف

 • اگردر زمان ثبت نام ، دانش آموزکل مبلغ قرارداد را با عارف پول پرداخت نماید ، زمانی که ایشان بخواهند انصراف بدهند، بابت هزینه انصراف فقط عارف پول به انصراف دهنده پرداخت میشود.

 • اگردر زمان ثبت نام ، دانش آموز بخشی از مبلغ قرارداد را با عارف پول پرداخت نماید ، زمانی که ایشان بخواهند انصراف بدهند، هزینه استفاده از خدمات موسسه ابتدا از وجه نقد پرداختی دانش آموز کسر میشود واگر هزینه انصراف بیشتر از وجه نقد پرداختی دانش آموز باشد، مابه التفاوت آن عارف پول پرداخت می شود.

 • اگر دانش آموز ثبت نام کند و بعد از مدتی انصراف دهد، دراینصورت به معرف فقط بابت مدت اسفاده دانش آموز ثبت نام کننده از خدمات موسسه، عارف پول تعلق میگیرد و مبلغ اضافه دریافتی عارف پول توسط معرف باید به موسسه عودت شود. در صورت عدم عودت عارف پول به موسسه، کل عارف پول متعلق به معرف از درجه اعتبار ساقط می شود.

 • تمدید قرارداد شامل عارف پول نمی شود.

0 WooCommerce Floating Cart

سبد خرید خالی می باشد.