خانه کنکور عارف

معرفی اساتید

ریاضی استاد کاظمی

زیست دکتر کرمی پور

زیست دکتر جوانبخت

مشاهده رزومه و طرح درس

فیزیک استاد قاضی

شیمی استاد نوری

ادبیات استاد سمندر

عربی استاد بختیاری

زبان استاد اثنی عشری

مشاهده رزومه و طرح درس