خانه کنکور عارف

               

 

                      دکتر کرمی پور

                                 مدرس درس زیست شناسی

طرح درس سالانه دکتر کرمی پور

نمونه تدریس