خانه کنکور عارف

990,000 تومان

فیزیک استاد منشادی

کد سالیانه کنکور 1400

تعداد جلسات  40 جلسه

روزهای یکشنبه ساعت 16 – 19

 

برای دانلود طرح درس کلاس کلیک کنید

 

جلسات خریداری شده تا کنون:
فيزيک استاد منشادي -نحوه مطالعه و منابع مناسب، کلیات گرما - جلسه يكم فيزيک استاد منشادي -تعادل گرمایی - جلسه دوم فيزيک استاد منشادي -فشار،لوله های u شکل،برنولی - جلسه سوم فيزيک استاد منشادي - جمع بندی فصل 3 و 4 دهم - جلسه چهارم فيزيک استاد منشادي - کار و انرژی - جلسه پنجم فيزيک استاد منشادي - همایش اردوی تابستان فيزيک استاد منشادي - کار و انرژی و اندازه گیری - جلسه هفتم فيزيک استاد منشادي - سینماتیک،نمودارها،حرکت یکنواخت و شتاب ثابت - جلسه هشتم فيزيک استاد منشادي - مسائل خاص،دو متحرکه -جلسه نهم فيزيک استاد منشادي - شتاب ثابت - جلسه دهم فيزيک استاد منشادي - الکتیریسیته ساکن - جلسه يازدهم فيزيک استاد منشادي - دینامیک - جلسه دوازدهم فيزيک استاد منشادي - دینامیک - جلسه سيزدهم فيزيک استاد منشادي - جلسه آخر دینامیک - جلسه چهاردهم فيزيک استاد منشادي - ساکن - جلسه پانزدهم فيزيک استاد منشادي - ساکن - جلسه شانزدهم فيزيک استاد منشادي - خازن و مفاهیم نوسان - جلسه هفدهم فيزيک استاد منشادي - نوسان - جلسه هجدهم فيزيک استاد منشادي - انرژی در نوسان و شروع مفاهیم موج -جلسه نوزدهم فيزيک استاد منشادي - نقش موج - جلسه بيستم فيزيک استاد منشادي - مفاهیم موج طولی و عرضی ، مقاومت - جلسه بيست يكم فيزيک استاد منشادي - دوپلر و بازتاب - جلسه بيست و دوم فيزيک استاد منشادي - مدار - جلسه بيست سوم فيزيک استاد منشادي -توان الکتریکی و شکست موج - جلسه بيست چهارم فيزيک استاد منشادي - مغناطیس -جلسه بيست پنجم فيزيک استاد منشادي - ديناميک- جلسه صفرم (شروع کدهاي جديد آنلاين) فيزيک استاد منشادي - نوسان - جلسه فوق العاده فيزيک استاد منشادي - القا -جلسه بيست و ششم فيزيک استاد منشادي - اتمی - جلسه بيست و هفتم
انتخاب جلسه
انتخاب همه یا هیچ

رایگان
تاریخ برگزاری:
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ , 00:00:00

رایگان
تاریخ برگزاری:
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ , 00:00:00
فيزيک استاد منشادي -نحوه مطالعه و منابع مناسب، کلیات گرما - جلسه يكم
رایگان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ , 16:00:00
فيزيک استاد منشادي -تعادل گرمایی - جلسه دوم
رایگان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ , 16:00:00
فيزيک استاد منشادي -فشار،لوله های u شکل،برنولی - جلسه سوم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ , 16:00:00
فيزيک استاد منشادي - جمع بندی فصل 3 و 4 دهم - جلسه چهارم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ , 16:00:00
فيزيک استاد منشادي - کار و انرژی - جلسه پنجم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ , 16:00:00
فيزيک استاد منشادي - همایش اردوی تابستان
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ , 16:00:00
فيزيک استاد منشادي - کار و انرژی و اندازه گیری - جلسه هفتم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ , 16:00:00
فيزيک استاد منشادي - سینماتیک،نمودارها،حرکت یکنواخت و شتاب ثابت - جلسه هشتم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ , 16:00:00
فيزيک استاد منشادي - مسائل خاص،دو متحرکه -جلسه نهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ , 16:00:00
فيزيک استاد منشادي - شتاب ثابت - جلسه دهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ , 16:00:00
فيزيک استاد منشادي - الکتیریسیته ساکن - جلسه يازدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ , 16:00:00
فيزيک استاد منشادي - دینامیک - جلسه دوازدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ , 16:00:00
فيزيک استاد منشادي - ديناميک- جلسه صفرم (شروع کدهاي جديد آنلاين)
رایگان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ , 20:00:00
فيزيک استاد منشادي - دینامیک - جلسه سيزدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ , 16:00:00
فيزيک استاد منشادي - جلسه آخر دینامیک - جلسه چهاردهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ , 16:00:00
فيزيک استاد منشادي - ساکن - جلسه پانزدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ , 16:00:00
فيزيک استاد منشادي - ساکن - جلسه شانزدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ , 16:00:00
فيزيک استاد منشادي - خازن و مفاهیم نوسان - جلسه هفدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ , 16:00:00
فيزيک استاد منشادي - نوسان - جلسه هجدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ , 16:00:00
فيزيک استاد منشادي - نوسان - جلسه فوق العاده
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ , 16:00:00
فيزيک استاد منشادي - انرژی در نوسان و شروع مفاهیم موج -جلسه نوزدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ , 16:30:00
فيزيک استاد منشادي - نقش موج - جلسه بيستم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ , 16:30:00
فيزيک استاد منشادي - مفاهیم موج طولی و عرضی ، مقاومت - جلسه بيست يكم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ , 16:30:00
فيزيک استاد منشادي - دوپلر و بازتاب - جلسه بيست و دوم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ , 16:30:00
فيزيک استاد منشادي - مدار - جلسه بيست سوم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ , 16:30:00
فيزيک استاد منشادي -توان الکتریکی و شکست موج - جلسه بيست چهارم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ , 16:30:00
فيزيک استاد منشادي - مغناطیس -جلسه بيست پنجم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ , 16:30:00
فيزيک استاد منشادي - القا -جلسه بيست و ششم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ , 16:00:00
فيزيک استاد منشادي - اتمی - جلسه بيست و هفتم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ , 16:00:00

توضیحات

فیزیک استاد منشادی

کد سالیانه کنکور 1400

تعداد جلسات  40 جلسه

روزهای یک شنبه ساعت 16 – 19

این کلاس ویژه کنکوری های 1400 می باشد و کلیه مباحث دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود.

پایان این دوره اسفندماه می باشد.

 

برای دانلود طرح درس کلاس کلیک کنید

0 WooCommerce Floating Cart

سبد خرید خالی می باشد.