خانه کنکور عارف

990,000 تومان

شیمی استاد نوری

کد سالیانه کنکور 1400

تعداد جلسات  40 جلسه

روزهای شنبه ساعت 16 – 19

 

برای دانلود طرح درس کلاس کلیک کنید

 

جلسات خریداری شده تا کنون:
شيمي استاد نوري - جدول دوره ای عناصر و نام گذاری ترکیبات - جلسه يكم شيمي استاد نوري - آرایش الکترونی و ساختار لوویس - جلسه دوم شيمي استاد نوري - جرم اتمی عناصر، ایزوتوپ ها، قوانین گازها، موازنه واکنش ها - جلسه سوم شيمي استاد نوري - ستوکیومتری مقدماتی و استوکیومتری واکنش - جلسه چهارم شيمي استاد نوري - مسائل محلول ها - جلسه پنجم شيمي استاد نوري - همایش جمع بندی استوکیومتری شيمي استاد نوري - مقدمات اسید و باز، نظریه آرنیوس، درجه یونش و واکنش های تعادلی - جلسه هفتم شيمي استاد نوري - ثبات یونش اسید ها - ph - جلسه هشتم شيمي استاد نوري- مسائل ph (پارت 1) - جلسه نهم شيمي استاد نوري - الکتروشیمی (اکسایش - کاهش ) - جلسه یازدهم شيمي استاد نوري - الکتروشیمی (سلول گالوانی) - جلسه دوازدهم شيمي استاد نوري-سلول سوختی و سلول الکترولیتی - جلسه سیزدهم شيمي استاد نوري - جلسه چهاردهم(به علت کسالت استاد برگزار نشده است) شيمي استاد نوري - سلول های الکترولیتی،ابکاری و خوردگی - جلسه پانزدهم شيمي استاد نوري - انحلال پذیری،قطبیت،نیروهای بین مولکولی - جلسه شانزدهم شيمي استاد نوري -شیمی آلی(هیدرو کربن ها) - جلسه هفدهم شيمي استاد نوري - ترموشیمی،گرما،آنتالپی،آنتالپی پیوند _ جلسه هجدهم شيمي استاد نوري - آنتالپی پیوند،سوختن و گرماسنج و قانون - جلسه نوزدهم شيمي استاد نوري - سینتیک - جلسه بیستم شيمي استاد نوري -شیمی آلی ،گروه های عاملی - جلسه بيست و یکم شيمي استاد نوري -انواع جامدات (۱) - جلسه بيست و دوم شيمي استاد نوري - انواع جامدات2 - جلسه بيست و سوم شيمي استاد نوري - شیمی عالی (پلیمر )جلسه بيست و چهارم شيمي استاد نوري -انرژی فعال سازی و کاتالیزگر -جلسه بيست و پنجم شيمي استاد نوري - تعادل و اصل لوشاتلیه -جلسه بيست و ششم شيمي استاد نوري - سنتز ترکیبات آلی - جلسه بيست و هفتم شيمي استاد نوري - همايش جمع بندي محلول ها شيمي استاد نوري - مباحث ph قسمت دوم - جلسه دهم شيمي استاد نوري - پاک کننده ها و شوينده ها - جلسه ششم
انتخاب جلسه
انتخاب همه یا هیچ
شيمي استاد نوري - جدول دوره ای عناصر و نام گذاری ترکیبات - جلسه يكم
رایگان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - آرایش الکترونی و ساختار لوویس - جلسه دوم
رایگان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - جرم اتمی عناصر، ایزوتوپ ها، قوانین گازها، موازنه واکنش ها - جلسه سوم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - ستوکیومتری مقدماتی و استوکیومتری واکنش - جلسه چهارم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - مسائل محلول ها - جلسه پنجم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - پاک کننده ها و شوينده ها - جلسه ششم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - همایش جمع بندی استوکیومتری
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - همايش جمع بندي محلول ها
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - مقدمات اسید و باز، نظریه آرنیوس، درجه یونش و واکنش های تعادلی - جلسه هفتم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - ثبات یونش اسید ها - ph - جلسه هشتم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ , 15:45:00
شيمي استاد نوري- مسائل ph (پارت 1) - جلسه نهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - مباحث ph قسمت دوم - جلسه دهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - الکتروشیمی (اکسایش - کاهش ) - جلسه یازدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - الکتروشیمی (سلول گالوانی) - جلسه دوازدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ , 16:00:00
شيمي استاد نوري-سلول سوختی و سلول الکترولیتی - جلسه سیزدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - جلسه چهاردهم(به علت کسالت استاد برگزار نشده است)
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - سلول های الکترولیتی،ابکاری و خوردگی - جلسه پانزدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - انحلال پذیری،قطبیت،نیروهای بین مولکولی - جلسه شانزدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ , 16:00:00
شيمي استاد نوري -شیمی آلی(هیدرو کربن ها) - جلسه هفدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - ترموشیمی،گرما،آنتالپی،آنتالپی پیوند _ جلسه هجدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - آنتالپی پیوند،سوختن و گرماسنج و قانون - جلسه نوزدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - سینتیک - جلسه بیستم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ , 16:00:00
شيمي استاد نوري -شیمی آلی ،گروه های عاملی - جلسه بيست و یکم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ , 16:00:00
شيمي استاد نوري -انواع جامدات (۱) - جلسه بيست و دوم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - انواع جامدات2 - جلسه بيست و سوم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - شیمی عالی (پلیمر )جلسه بيست و چهارم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ , 16:00:00
شيمي استاد نوري -انرژی فعال سازی و کاتالیزگر -جلسه بيست و پنجم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - تعادل و اصل لوشاتلیه -جلسه بيست و ششم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - سنتز ترکیبات آلی - جلسه بيست و هفتم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ , 16:00:00

توضیحات

شیمی استاد نوری

کد سالیانه کنکور 1400

تعداد جلسات  40 جلسه

روزهای شنبه ساعت 16 – 19

این کلاس ویژه کنکوری های 1400 می باشد و کلیه مباحث دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود.

پایان این دوره اسفندماه می باشد.

 

برای دانلود طرح درس کلاس کلیک کنید

 

 

 

0 WooCommerce Floating Cart

سبد خرید خالی می باشد.