خانه کنکور عارف

990,000 تومان

زیست استاد کرمی پور

کد سالیانه کنکور 1400

تعداد جلسات  40 جلسه

روزهای چهارشنبه

 

برای دانلود طرح درس کلاس کلیک کنید

 

جلسات خریداری شده تا کنون:
زيست استاد کرمي پور - زیست شناسی دیروز،امروز،فردا -جلسه يكم
انتخاب جلسه
انتخاب همه یا هیچ
زيست استاد کرمي پور - زیست شناسی دیروز،امروز،فردا -جلسه يكم
رایگان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - گوارش 1 - جلسه دوم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - گوارش 2 - جلسه سوم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - تکمیل گوارش و شروع گردش مواد - جلسه چهارم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - گردش مواد 1 - جلسه پنجم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - گردش مواد 2 - جلسه ششم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - گردش مواد - تقسیم یاخته - جلسه هفتم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - جمع بندی گوارش - همایش جمع بندی تابستان
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - جمع بندی گردش مواد - همايش جمع بندي تابستان جلسه 2
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - همایش جمع بندی تابستان (تقسیم یاخته)- جلسه نهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - مولکولهای اطلاعاتی - جلسه دهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - تنفس - جلسه يازدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - تنفس ، مولوکولهای اطلاعاتی - جلسه دوازدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - تنظیم اسمزی - جلسه سيزدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ , 16:00:00
استاد کرمي پور -مولکول های اطلاعاتی - جلسه چهاردهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - عصبی - جلسه پانزدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ , 16:00:00
کارگاه جمع بندي فصل دوم دوازدهم (جریان اطلاعات در ياخته)
رایگان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ , 15:30:00
زيست استاد کرمي پور - منطبق با قلمچي- - جلسه صفرم (شروع کدهاي جديد آنلاين)
رایگان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ , 20:00:00
زيست استاد کرمي پور - جریان اطلاعات در ياخته - جلسه شانزدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - فصل 3 دوازدهم - جلسه هفدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - فصل سه دوازدهم - جلسه هجدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - فصل سه دوازدهم - جلسه نوزدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - ژنتیک گیاهی و چهار دوازدهم - جلسه بيستم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - فصل 4 دوازدهم - جلسه بيست و يكم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - جلسه بيست و دوم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - هورمون -جلسه بيست و سوم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - ایمنی - جلسه بيست و چهارم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - تکمیل 4 دوازدهم و 5 دوازدهم - جلسه بيست پنجم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - جلسه بيست و ششم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - تولید مثل - جلسه بيست هفتم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ , 15:00:00
زيست استاد کرمي پور - ادامه تولید مثل و حواس - جلسه بيست و هشتم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - حواس و اسکلت - جلسه بيست و نهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - اسکلتی و شروع گیاهی - جلسه سي ام
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - جلسه سي و يکم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - گیاهی -جلسه سي و دوم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - جلسه سي و سوم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - جلسه سي و چهارم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ , 16:00:00

توضیحات

زیست استاد کرمی پور

کد سالیانه کنکور 1400

تعداد جلسات  40 جلسه

روزهای چهارشنبه ساعت 16 – 19 

این کلاس ویژه کنکوری های 1400 می باشد و کلیه مباحث دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود.

پایان این دوره اسفندماه می باشد.

 

برای دانلود طرح درس کلاس کلیک کنید

 

0 WooCommerce Floating Cart

سبد خرید خالی می باشد.