خانه کنکور عارف

690,000 تومان

زبان انگلیسی استاد اثنی عشری

کد سالیانه کنکور 1400

تعداد جلسات  20 جلسه

روزهای دوشنبه ساعت 15 – 16:30

 

برای دانلود طرح درس کلاس کلیک کنید

 

جلسات خریداری شده تا کنون:
زبان انگليسي استاد اثني عشري -درس اول دهم- جلسه سوم
انتخاب جلسه
انتخاب همه یا هیچ
زبان انگليسي استاد اثنی عشری- معلوم و مجهول - جلسه یکم
رایگان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري -زمانهای انگلیسی- جلسه دوم
رایگان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري -درس اول دهم- جلسه سوم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري- درس دوم دهم- جلسه چهارم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري-درس سوم دهم- جلسه پنجم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري -درس چهارم دهم- جلسه ششم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري - همايش جمع بندي تابستان
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري -درک متن 1- جلسه هفتم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري-لغات درس 1 دوازدهم - جلسه هشتم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري-گرامر درس 1 دوازدهم - جلسه نهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري -تکمیلی بخش گرامردرس 1 دوازدهم- جلسه دهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري -لغات درس 1 یازدهم- جلسه يازدهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري - جلسه دوازدهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري - گرامر درس 1 یازدهم-جلسه سيزدهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري-لغات درس 2 دوازدهم - جلسه چهاردهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري -گرامر درس 2 دوازدهم- جلسه پانزدهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري -لغات درس 2 یازدهم- جلسه شانزدهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري -گرامر درس 2 یازدهم- جلسه هفدهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري - نگارش درس 2 یازدهم - جلسه هجدهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري -جمع بندی درس 1و 2 دوازدهم- جلسه نوزدهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري -لغات درس 3 یازدهم- جلسه بيستم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري -گرامر درس 3 یازدهم- جلسه بيست يكم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري - لغات درس 3 دوازدهم - جلسه بيست دوم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري -گرامر درس 3 دوازدهم- جلسه بيست و سوم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري -جمع بندی دوازدهم- جلسه بيست و چهارم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري -جمع بندی کنکور - جلسه بيست و پنجم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ , 16:00:00

توضیحات

زبان انگلیسی استاد اثنی عشری

کد سالیانه کنکور 1400

تعداد جلسات  20 جلسه

روزهای دوشنبه ساعت 15 – 16:30

این کلاس ویژه کنکوری های 1400 می باشد و کلیه مباحث دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود.

پایان این دوره اسفندماه می باشد.

 

برای دانلود طرح درس کلاس کلیک کنید

0 WooCommerce Floating Cart

سبد خرید خالی می باشد.