خانه کنکور عارف

690,000 تومان

زبان انگلیسی استاد اثنی عشری

کد سالیانه کنکور 1400

شروع دوره : 1399/05/01

تعداد جلسات  20 جلسه

روزهای دوشنبه ساعت 15 – 16:30

 
جلسات خریداری شده تا کنون:
زبان انگليسي استاد اثني عشري - جلسه دوم
انتخاب جلسه
انتخاب همه یا هیچ
زبان انگليسي استاد اثنی عشری - جلسه یکم
رایگان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري - جلسه دوم
رایگان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري - جلسه سوم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري - جلسه چهارم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري - جلسه پنجم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري - جلسه ششم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري - جلسه هفتم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري - جلسه هشتم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري - جلسه نهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري - جلسه دهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري - جلسه يازدهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري - جلسه دوازدهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري - جلسه سيزدهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري - جلسه چهاردهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري - جلسه پانزدهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري - جلسه شانزدهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري - جلسه هفدهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري - جلسه هجيدهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري - جلسه نوزدهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري - جلسه بيستم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري - جلسه بيست و يكم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري - جلسه بيست و دوم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري - جلسه بيست و سهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري - جلسه بيست و چهارم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري - جلسه بيست و پنجم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ , 16:00:00
زبان انگليسي استاد اثني عشري - همايش جمع بندي تابستان
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ , 16:00:00

توضیحات

زبان انگلیسی استاد اثنی عشری

کد سالیانه کنکور 1400

شروع دوره : 1399/05/01

تعداد جلسات  20 جلسه

روزهای دوشنبه ساعت 15 – 16:30

این کلاس ویژه کنکوری های 1400 می باشد و کلیه مباحث دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود.

پایان این دوره اسفندماه می باشد.

 

 

0 WooCommerce Floating Cart

سبد خرید خالی می باشد.