خانه کنکور عارف

990,000 تومان

ریاضی استاد کاظمی

کد سالیانه کنکور 1400

شروع دوره : 1399/05/01

تعداد جلسات  40 جلسه

روزهای سه شنبه ساعت 16 – 19

برای دانلود طرح درس کلاس کلیک کنید

 

جلسات خریداری شده تا کنون:
انتخاب جلسه
انتخاب همه یا هیچ
رياضي استاد کاظمي - حل معادلات (درجه 2 و3) - جلسه يكم
رایگان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - حل و کاربرد معادلات گویا و گنگ و قدرمطلقی - جلسه دوم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - معادلات براکتی و نامعادلات و تعیین علامت - جلسه سوم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - رسم نمودار توابع ، ریشه و توان - جلسه چهارم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - تابع و معادله درجه 2 ، شروع مفاهیم تابع - جلسه پنجم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ , 11:00:00
رياضي استاد کاظمي - همایش جمع بندی تابستان - جلسه ششم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - جلسه هفتم (به علت کسالت استاد برگزار نشد )
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - تابع - جلسه هشتم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - تابع - جلسه نهم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - الگو و دنباله - جلسه دهم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - تابع نمایی و لگاریتمی - جلسه يازدهم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - مقدمات و تبدیلات و اتحادهای مثلثاتی - جلسه دوازدهم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي- مثلثات - جلسه صفرم (شروع کد های جدید آنلاین)
رایگان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ , 20:00:00
رياضي استاد کاظمي - کاربردهای مثلثات و نمودارهای مثلثاتی - جلسه سيزدهم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - مثلثات - جلسه چهاردهم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي -معادله مثلثاتی ومفاهیم حد - جلسه پانزدهم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - حد و پیوستگی - جلسه شانزدهم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - حد و پیوستگی - جلسه هفدهم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - حل تمرین حد و پیوستگی - جلسه هجدهم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - جمع بندی ترم اول(مثلثات و حد و پیوستگی) - جلسه نوزدهم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - جمعبندی مقدمات تابع (تدریس فشرده) - جلسه فوق العاده
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - جمع بندی تابع (تدریس فشرده) - جلسه فوق العاده 2
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - حل آزمون مقدمات تابع و تابع - جلسه فوق العاده 3
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - مشتق گیری و تکنیک ها - جلسه نوزدهم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - ادامه مشتق (حد تعریف مشتق و مشتق ناپذیری) - جلسه بيستم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - کاربرد مشتق ( بحرانی و اکسترممها ) - جلسه بيست و يكم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - اکسترمم نسبی و بهینه سازی - جلسه بيست دوم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - کامل شمارش و شروع احتمال - جلسه بيست و سوم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - اتمام احتمال - جلسه بيست و چهارم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - مقاطع مخروطی - جلسه بيست و پنجم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - هندسه پايه - جلسه بيست و ششم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - آمار - جلسه بيست و هفتم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ , 16:00:00

توضیحات

ریاضی استاد کاظمی

کد سالیانه کنکور 1400

شروع دوره : 1399/05/01

تعداد جلسات  40 جلسه

روزهای سه شنبه ساعت 16 – 19

این کلاس ویژه کنکوری های 1400 می باشد و کلیه مباحث دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود.

پایان این دوره اسفندماه می باشد.

 

برای دانلود طرح درس کلاس کلیک کنید

0 WooCommerce Floating Cart

سبد خرید خالی می باشد.