خانه کنکور عارف

690,000 تومان

ادبیات استاد سمندر

کد سالیانه کنکور 1400

تعداد جلسات  24جلسه

روزهای پنج شنبه ساعت 15:30 – 17

 

برای دانلود طرح درس کلاس کلیک کنید

 

جلسات خریداری شده تا کنون:
ادبيات استاد سمندر - جلسه یکم
انتخاب جلسه
انتخاب همه یا هیچ

رایگان
تاریخ برگزاری:
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ , 00:00:00

رایگان
تاریخ برگزاری:
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ , 00:00:00

رایگان
تاریخ برگزاری:
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ , 00:00:00
ادبيات استاد سمندر - جلسه یکم
رایگان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ , 15:30:00
ادبيات استاد سمندر - جلسه دوم
رایگان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ , 15:30:00
ادبيات استاد سمندر - جلسه سوم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ , 15:30:00
ادبيات استاد سمندر - جلسه چهارم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ , 15:30:00
ادبيات استاد سمندر - جلسه پنجم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ , 15:30:00
ادبيات استاد سمندر - جلسه ششم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ , 15:30:00
ادبيات استاد سمندر - همایش جمع بندی تابستان(استعاره و تشبیه) - جلسه هفتم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ , 16:00:00
ادبيات استاد سمندر - جلسه هشتم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ , 15:30:00
ادبيات استاد سمندر - کنایه - جلسه نهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ , 15:30:00
ادبيات استاد سمندر - ایهام - جلسه دهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ , 15:30:00
ادبيات استاد سمندر - دستور . ساختمان واژه -جلسه یازدهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ , 15:30:00
ادبيات استاد سمندر- ساختمان واژه - جلسه دوازدهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ , 15:30:00
ادبيات استاد سمندر - ساختمان فعل - جلسه سیزدهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ , 15:30:00
ادبيات استاد سمندر- شروع گروه اسمی - جلسه چهاردهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ , 15:30:00
ادبيات استاد سمندر - جلسه پانزدهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ , 15:30:00
ادبيات استاد سمندر - جلسه شانزدهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ , 15:30:00
ادبيات استاد سمندر - جلسه هفدهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ , 15:30:00
ادبيات استاد سمندر - اجزای جمله - جلسه هجدهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ , 15:30:00
ادبيات استاد سمندر - جمله های مستقل (مرکب) - جلسه نوزدهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ , 15:30:00
ادبيات استاد سمندر- نقش های تبعی - جلسه بیستم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ , 15:30:00
ادبيات استاد سمندر - مفهوم شناسی نوبت اول - جلسه بیست و یکم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ , 15:30:00
ادبيات استاد سمندر - مفهوم شناسی نوبت اول - جلسه بيست و دوم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ , 15:30:00
ادبيات استاد سمندر - زمینه های حماسی - جلسه بيست و سوم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ , 15:30:00
ادبيات استاد سمندر - قلمرو زبانی - جلسه بيست و چهارم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ , 15:30:00
ادبيات استاد سمندر - هفت وادی عرفان - جلسه بيست و پنجم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ , 15:30:00
ادبيات استاد سمندر - جمع بندی دستور - جلسه بيست و ششم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ , 15:30:00

توضیحات

ادبیات استاد سمندر

کد سالیانه کنکور 1400

تعداد جلسات  24جلسه

روزهای پنج شنبه ساعت 15:30 – 17

این کلاس ویژه کنکوری های 1400 می باشد و کلیه مباحث دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود.

برای دانلود طرح درس کلاس کلیک کنید

 

0 WooCommerce Floating Cart

سبد خرید خالی می باشد.